Streszczenia posterów i referatów

.

Streszczenia referatów

S1: Lasy

Kartowanie drzewostanów Tatr na podstawie danych teledetekcyjnych i algorytmów uczenia maszynowego

M. Kluczek, B. Zagajewski, T. Zwijacz-Kozica

Klasyfikacja składu gatunkowego drzewostanów w skali całego kraju z wykorzystaniem serii czasowych SENTINEL-2 i GOOGLE EARTH ENGINE

E. Grabska-Szwagrzyk

Analiza ryzyka pożarowego w Polsce na podstawie wyników wskaźnika FWI-CBK dla lat 2018-2022

M. Milczarek, M. Ruciński, M. Cudak

Analiza porównawcza wybranych metod wykrywania spalonego terenu na obrazach satelitarnych Sentinel-2

M. Milczarek, S. Aleksandrowicz, A. Kita, R.-T. Chadoulis I. Manakos, E. Woźniak

S2: Lasy

Szpiegowskie misje satelitarne punktem wyjścia do badań historii lasów w RDLP Krosno w latach 1960-2020

A. Hościło, A. Lewandowska, A. Waśniewski, A. Leszczyńska

Wykorzystanie BSP w monitoringu drzewostanów sosnowych pod kątem rozprzestrzeniania się Jemioły pospolitej rozpierzchłej (Viscum album ssp. austriacum L.)

J. Miszczyszyn, P. Wężyk

Monitoring satelitarny drzewostanów sosnowych zagrożonych gradacjami borecznika sosnowca (Diprion pini)

P. Wężyk, A. Golasz, W. Krawczyk

Wykorzystanie technologii teledetekcyjnych w inwentaryzacji jemioły na przykładzie miasta stołecznego Warszawa

Ł. Kwaśny, J. Budnicka-Kosior , P. Zaniewski

Dokładność określania wysokości drzewostanów na obszarze południowej Polski w oparciu o pomiary SLS misji GEDI (NASA)

W. Krawczyk, P. Wężyk

S3: Klasyfikacja

Analiza teksturowa zobrazowań optycznych i radarowych do oceny zasklepienia i gęstości szarej infrastruktury

J. Pluto-Kossakowska, P. Wędzikowska

Analiza zmian pokrycia i użytkowania gruntów z wykorzystaniem zobrazowań satelitarnych i GIS - studium przypadku dla Aglomeracji Opolskiej

B. Wiatkowska, E. Bielecka , J. Słodczyk

Ocena wpływu danych referencyjnych i Numerycznego Modelu Terenu na wynik klasyfikacji pokrycia terenu na przykładzie Viken County w Norwegii

A. Waśniewski, A. Hościło, L. Aune-Lundberg

Analiza zmian pokrycia terenu wokół obozu uchodźców Mtendeli w Tanzanii

E. Gromny, J. Haarpaintner, S. Aleksandrowicz, M. Jenerowicz-Sanikowska, E. Woźniak, L. Pesquer Mayos, M. Chułek, D. Starczewski, Z. Pawlak
 

S4: Klasyfikacja

Porównanie skuteczności identyfikacji nieleśnych siedlisk Natura 2000 na podstawie danych hiperspektralnych I wielospektralnych

A. Jarocińska, D. Kopeć, J. Niedzielko, J. Wylazłowska, A. Halladin-Dąbrowska, J. Charyton, A. Piernik, D. Kamiński

Teledetekcja wymoków i podtopień na trwałych użytkach zielonych - zadanie realizowane na rzecz Pakietu 9 DRŚK

R. Pudełko

Analiza spektralna danych DESIS i Sentinel-2 składowisk odpadów komunalnych

M. Folwarczny, S. Lewiński

Detekcja zmian pokrycia terenu na Mazowszu

S. Lewiński, M. Ruciński, M. Krupiński, E. Gromny, S. Sala
 

S5: Rolnictwo

Zwiększenie dokładności mapy glebowo-rolniczej poprzez analizę szeregów czasowych obrazów Sentinel-2

A. Jędrejek

Statystyka produkcji roślinnej w Polsce na podstawie danych satelitarnych

A. Łączyński

Wzrost promieniowania krótkofalowego odbitego od gruntów ornych niepokrytych roślinnością w Europie poprzez zmniejszenie ich szorstkości

J. Ceglarek , J. Cierniewski

Projekt EOStat dla Ukrainy – wsparcie administracji w gromadzeniu i przetwarzaniu danych rolniczych na podstawie zobrazowań satelitarnych

A. Markowska, E. Panek, K. Dąbrowska-Zielińska, S. Lewiński, E. Woźniak, S. Aleksandrowicz, A. Burzykowska, A. Łączyński, J. Bojanowski

Teledetekcja w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej

M. Kozak

S6: Klimatologia

Częstość rodzajów chmur nad Polską (2003-2021) na podstawie obserwacji satelitarnych (MODIS) i naziemnych (SYNOP)

I. Wojciechowska

Trendy zachmurzenia nad Morzem Bałtyckim na podstawie danych satelitarnych (1988-2021)

M. Paszkuta, A. Krężel

Walidacja modelowanych rozkładów temperatury powietrza (AT) na Svalbardzie przy użyciu danych temperatury powierzchni terenu (LST) z teledetekcji satelitarnej

A. Stach, G. Rachlewicz

Oceny zachmurzenia ogólnego z wykorzystaniem satelitarnych obserwacji lidarowych

A. Z. Kotarba

Detekcja anomalii geotermalnych za pomocą danych z sensora ECOSTRESS

A. Soszyńska, T. Groen, H. van der Werff, E. Bonyo, C. Hecker

S7: Uczenie maszynowe

Automatyczne metody globalnej klasyfikacji pokrycia terenu dla wybranych klas tematycznych

A. Nowakowski, P. Kupidura, A. Płatek-Żak, O. Graszka, K. Przeździecki, J. Zawadzki

Kwantowe uczenie maszynowe w zastosowaniach do fotointerpretacji

P. Gawron

Benchmarking Multi-Image Super-Resolution of Satellite Images

P. Kowaleczko, T. Tarasiewicz, M. Ziaja, D. Kostrzewa, J. Nalepa, P. Rokita, M. Kawulok

Automatyczna detekcja obiektów topograficznych na ortofotomapie z wykorzystaniem metod deep learning

A. Bober, J. Araszkiewicz, A. Wojdak

Software for Earth Observation: E2E Simulators, Instrument Data Simulator, Ground Prototype Processor and Performance Assessment Tool

R. Kędzierawski, P. Wojtkiewicz, N. Lemarquis, P. Koza

S8: Serwisy i oprogramowanie

Wykorzystanie serii czasowych danych teledetekcyjnych w celu zrozumienia interakcji człowiek-środowisko - nowy kurs e-learningowy E-TRAINEE

A. Marcinkowska-Ochtyra, J. Albrechtová, K. Anders, L. Červená, K. Gryguc, B. Höfle, L. Kupková, Z. Lhotáková, A. Mayr, A. Ochtyra, M. Potůčková, M. Rutzinger

Środowisko do efektywnego przetwarzania zdjęć satelitarnych w oparciu o technologię Big Data

J. Pukacki, M. Krystek

Metodyka kontroli zdjęć lotniczych przyjmowanych do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

K. Dworakowski, A. Bober

Zintegrowane środowisko dostępu do danych geoprzestrzennych i algorytmów przetwarzania - platforma UP42

K. Bielińska

S9: Usługi ekosystemowe

Wykorzystanie danych satelitarnych do szacowania usług ekosystemowych w obszarach zurbanizowanych

A. Affek, J. Wolski

Uchwycić nieuchwytne - wykorzystanie danych teledekcyjnych dla rozpoznania kulturowych usług ekosystemowych dostarczanych przez miejskie tereny zieleni

E. Woźniak, S. Kulczyk, M. Derek, T. Grzyb

Mapowanie zasięgu pożarów w różnych ekosystemach na podstawie danych Sentinel-2

A. Rynkiewicz, A. Hościło, A. Lewandowska

Wykorzystanie danych satelitarnych ze skanera MSI w badaniach ekosystemów morskich stref przybrzeżnych

M. Darecki

Wykorzystanie radarowych zdjęć satelitarnych Sentinel-1 do detekcji łodzi żaglowych w regionie Wielkich Jezior Mazurskich na potrzeby monitoringu rekreacyjnych usług ekosystemowych

M. Ruciński, E. Woźniak, S. Kulczyk, M. Derek

Wykorzystanie technik teledetekcyjnych i GIS w badaniach przestrzennych uwarunkowań przepływu rekreacyjnych usług ekosystemowych w krajobrazie nadrzecznym

T. Grzyb

Kartowanie Typów Funkcjonalnych Ekosystemów w Afryce Środkowej z wykorzystaniem danych radarowych Sentinel-1

M. Jenerowicz-Sanikowska, E. Woźniak, E. Gromny, C. Domingo-Marimon, A. Foks-Ryznar, M. Ruciński, M. Krupiński, S. Aleksandrowicz, L. Pesquer Mayos

S10: Usługi ekosystemowe

Potencjał danych teledetekcyjnych dla rozpoznania i oceny usług ekosystemowych

M. Stępniewska, M. Sojka

S11: Sesja posterowa

Zastosowanie lotniczych zobrazowań hiperspektralnych do identyfikacji wybranych inwazyjnych i ekspansywnych gatunków roślin

A. Sabat-Tomala, E. Raczko, B. Zagajewski

Spatial variation analysis of chlorophyll concentration using Sentinel-3 OLCI Imagery in the Bay of Bengal along the shores of the Chennai district, India

K. Kaushik

Jak wykorzystać nieużytki w walce ze zmianami klimatu?

M. Krupiński, M. Ruciński, M. Milczarek, E. Gromny, S. Aleksandrowicz, E. Woźniak, C. Georgiadis, V. Tsioukas, M. Tassopoulou, N. Verde, A. Stamnas), Z. Touloudi, G. Spanos, J. Torralba Pérez, J. P. Carbonell Rivera, P. Crespo Peremarch, F. Gallego, F. Bezares, R. Góme, L. Martín, A. Abad, L. Papalampros, N. Gounaris, E. Mystakidis, A. Argyroudi, L. Gkountara, A. Sakellariou, I. V. Korompoki, D. Emin, S. Garšva, A. Trivedi, B. Felten, A. Hassan, R. Ravindran, M. Mendes, R. Polepally, E. Bender, S. Nyarko

Monitorowanie lasów miejskich Krakowa z wykorzystaniem wskaźników krajobrazowych na podstawie wieloczasowych danych teledetekcyjnych

K. Zięba-Kulawik, P. Wężyk

Ewapotranspiracja obszarów bagiennych. Wybrane wyniki pomiarów z zastosowaniem metody kowariancyjnej i obserwacji satelitarnych (Sentinel-2)

M. Siedlecki, W. Pawlak, K. Fortuniak

Teledetekcyjne monitorowanie drzewostanów na pożarzysku w Kuźni Raciborskiej z wykorzystaniem serii czasowych zdjęć satelitarnych i chmur punktów ALS LiDAR

A. W. Golasz, P. Wężyk

Remote sensing to prevent floods in Sudan

M. Ahmed

S12: Środowisko

Środowiskowe czynniki wpływające na częstość pożarów w wysokich szerokościach geograficznych

A. Provenzale, S. Aleksandrowicz, E. Woźniak, A. Baronetti, A. Foks-Ryznar, M. Magnani, M. Ruciński, G. Vissio

Wpływ podziemnej eksploatacji na powierzchnię terenu na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na podstawie archiwalnych i najnowszych danych InSAR

M. Przyłucka, Z. Kowalski

Wykorzystanie danych Sentinel-1 do analizy ruchów spowodowanych trzęsieniem ziemi oraz modelowania parametrów wstrząsu

M. Łucka, W. Witkowski

Teledetekcja w badaniach muraw wysokogórskich

M. Kycko, B. Zagajewski, T. Zwijacz-Kozica, M. Kluczek

Zastosowanie algorytmu monitorowania zmian roślinności na podstawie progów i trendów (TVCMA) w badaniu uszkodzeń roślinności na przykładzie Tatr

A. Ochtyra, A. Marcinkowska-Ochtyra, E. Raczko

S13: Środowisko

Analiza przesuszenia torfowisk w Borach Tucholskich z wykorzystaniem wielosensorowych danych lotniczych

M. Wietecha, D. Kopeć, J. Wylazłowska, A. Zakrzewska

Wpływ zmienności warunków wzrostu pokrywy roślinnej spowodowanej zmianami klimatycznymi na pochłanianie dwutlenku węgla w świetle informacji z współczesnych satelitów – badania na obszarze torfowisk Biebrzy

K. Dąbrowska-Zielińska, P. Grzybowski, R. Gurdak, A. Malińska, M. Kluczek, M. Bartold

Wieloparametryczne monitorowanie środowiska z wykorzystaniem obserwacji satelitarnych i naziemnych

P. Struzik, M. Kępińska-Kasprzak

Geoportal jako kompleksowe narzędzie do analizy zasięgu, zmian i potencjału nieużytków w procesie sekwestracji CO2

M. Krupiński, M. Ruciński, M. Milczarek, E. Gromny , S. Aleksandrowicz, J. Torralba Pérez, F. Bezares, P. Crespo Peremarch, Z. Touloudi, G. Spanos, D. Emin, E. Mystakidis, F. Gallego

S14: Obserwacje Ziemi dla administracji

Czy teledetekcja jest realnie użyteczna i wykorzystywana w lokalnej administracji? Czyli o teledetekcji w realizacji zadań podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w okresie 2021-2022 r.

K. Berłowski

Projekt GAUSS – generowanie inteligentnych statystyk dotyczących jakości środowiska przyrodniczego na terenie gmin w Polsce

E. Panek, E. Gerasopoulos, K. Dąbrowska-Zielińska, A. Nadir Arslan

Adaptacja miast do zmian klimatu z wykorzystaniem teledetekcji: założenia projektu LIFECOOLCITY

D. Kopeć, Ł. Sławik, M. Niedzielko

Analiza zjawiska "betonozy" na przykładzie danych i produktów programu Copernicus

D. Stosio, A. Hościło, K. Osińska-Skotak

Ocena możliwości wykorzystania uczenia maszynowego i teledetekcji do szacowania ilości i rozmieszczenia dachów azbestowo-cementowych

M. Krówczyńska

S15: Obserwacje Ziemi dla administracji

Środowiskowy wpływ dachów azbestowo-cementowych dla wskazania najlepszych praktyk gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w Unii Europejskiej

E. Wilk, M. Krówczyńska

Walory fotointerpretacyjne zdjęć lotniczych w procesie odtwarzania zasięgu i sposobu użytkowania działek ewidencyjnych

I. Ewiak

Potencjał monitorowania celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG) w Polsce za pomocą danych satelitarnych

H. Zieliński, S. Lewiński

Badania jakości powietrza z wykorzystaniem BSP na przykładzie Torunia

M. Kunz