.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe i inne.

Otwarcie rejestracji
1 czerwca 2022
Termin zgłaszania referatów i nadsyłania streszczeń
30 września 2022
Powiadomienie o akceptacji wystąpienia
21 października 2022
Wstępny program
28 października 2022
Zamknięcie rejestracji
14 listopada 2022
Opłata za uczestnictwo w Konferencji  wynosi 120 zł (Opłata dla studentów i doktorantów – 60 zł).

Wpłaty należy dokonać do 17 listopada 2022 r. na konto bankowe:

45 1130 1017 0013 4349 0620 0007

W tytule przelewu podając „XXV OKFiT – Imię i nazwisko”

Szanowni Państwo,
Zgodnie z programem w trzecim dniu konferencji (30 listopada) odbędzie się "Dyskusja o teledetekcji".
Tematem dyskusji będzie NSIS - Narodowy System Informacji Satelitarnej.
Zaproszenie do rozmowy przyjęli:
dyr. Jolanta Orlińska - POLSA,
dyr. Mateusz Gaczyński - MEiN,
dyr. Piotr Zabadała - MRiT,
dyr. Artur Łączyński - GUS,
dr. Jakub Ryzenko -CBK PAN.

XXV OGÓLNOPOLOSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI, ze względu na swój numer może być uznana za konferencję jubileuszową. Tradycja organizowania konferencji o tematyce TELEDETEKCYJNEJ liczy już 58 lat.

This 25th NATIONAL CONFERENCE ON AERIAL PHOTOINTERPRETATION AND REMOTE SENSING is an anniversary one with a tradition dating back to 1964, when the first such conference was organised at the Geographical Institute of the University of Warsaw.