.

Tematyka konferencji obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia teledetekcji satelitarnej i lotniczej oraz zastosowania danych obrazowych, a szczególnie w następujących dziedzinach: gospodarka przestrzenna, analiza obszarów zurbanizowanych i klimat miast, dobre praktyki w samorządach, klasyfikacja pokrycia i użytkowania terenu, detekcja zmian, nowe techniki przetwarzania danych i analiz, usługi ekosystemowe, rolnictwo, gospodarka leśna, bioróżnorodność i ochrona środowiska, klimatologia satelitarna, zastosowania hydrologiczne, badanie mórz i strefy przybrzeżnej, badania śniegu i lodu, badania archeologiczne i analizy historyczne, zarządzanie kryzysowe i inne.

Otwarcie rejestracji
1 czerwca 2022
Termin zgłaszania referatów i nadsyłania streszczeń
23 września 2022
Powiadomienie o akceptacji wystąpienia
21 października 2022
Wstępny program
28 października 2022
Zamknięcie rejestracji
14 listopada 2022

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać wypełniając formularz na stronie:

https://forms.office.com/r/wig2TPDYMp

Opłata za uczestnictwo w Konferencji  wynosi 120 zł (Opłata dla studentów i doktorantów – 60 zł).

Wpłaty należy dokonać do 17 listopada 2022 r. na konto bankowe:

45 1130 1017 0013 4349 0620 0007

W tytule przelewu podając „XXV OKFiT – Imię i nazwisko”

XXV OGÓLNOPOLOSKA KONFERENCJA FOTOINTERPRETACJI I TELEDETEKCJI, ze względu na swój numer może być uznana za konferencję jubileuszową. Tradycja organizowania konferencji o tematyce TELEDETEKCYJNEJ liczy już 58 lat. Pierwsza konferencja  tego cyklu odbyła się w roku 1964 w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego. Brali w niej udział specjaliści zarówno z dziedziny Nauk Geograficznych, jak również Fotogrametrii, Geodezji i Kartografii. Z dzisiejszej perspektywy można ją uznać za konferencję programową. Jej efektem było wprowadzenie w roku 1966, do programu studiów uniwersyteckich na kierunku „Geografia”, nauczania Teledetekcji, jako przedmiotu obowiązującego. Wskazała ona również wiele dziedzin praktycznych, w których należało stosować metodykę teledetekcyjną w opracowaniach studyjnych i planistycznych. Stworzyła platformę do szerokiej współpracy specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się szeroko rozumianymi obserwacjami Ziemi jak i praktycznym zastosowaniem metodyki teledetekcyjnej w rozwiązywaniu konkretnych problemów z zakresu gospodarki przestrzennej. Wszystkie dotychczas organizowane konferencje uświadamiały ich uczestnikom oraz osobom i instytucjom zainteresowanym tymi zagadnieniami aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie oraz perspektywy jej rozwoju.